ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2019, 1121 views
ประชาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

     1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
     2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีนับถึงวันเปิดอบรม
     3. รูปร่างสมส่วน โดยมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูง (ดัชนีมวลกาย:Body Mass Index: BMI)อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเอเชียเท่ากับ 18.5-22.9
     4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการศึกษา

     1. ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี
     2. จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1,2 และ ภาคฤดูร้อน)
     3. เรียนภาคทฤษฎีในวันเสาร์และอาทิตย์ ภาคปฏิบัติ จะฝึกวันจันทร์ถึงศุกร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์   (คลิกแผนที่) http://nurse.dusit.ac.th/site/contact

** เนื่องจากสถานที่สอบสัมภาษณ์ เป็นสถานที่ราชการ กรุณาแต่งกายสุภาพ

เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ :

     1. บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่ายสวมชุดสุภาพ
     2. บัตรประจําตัวประชาชน
     3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา สําเนาพร้อมรับรอง 1 ฉบับ
     4. ใบรับรองแพทย์*

 

หมายเหตุ  ใบรับรองแพทย์* ที่มีรายการตรวจร่างกายของผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ดังนี้

     1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
     2. ตรวจวัดสายตา
     3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest – X ray ฟิล์มใหญ่)
     4. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam) การตั้งครรภ์ (Pregnancy Teat) และ สารเสพติด(AmPhetamine)
     5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
     6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
     7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
     8. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV)

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SDU Service Center โทร. 0-2244-5555 หรือ Inbox มาที่ https://www.facebook.com/dusit.ac.th

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

 

 

กิจกรรม

วัน-เวลา

รายละเอียด

1

เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ของมหาวิทยาลัยฯ

2 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th

2

ชำระเงินค่าสมัคร

2 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ หรือชำระที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

3 เมษายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่  http://entrance.dusit.ac.th

4

สอบสัมภาษณ์**

23 เมษายน 2563

สอบสัมภาษณ์ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์

5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

                    27 เมษายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่  http://entrance.dusit.ac.th

6

รายงานตัวเข้าศึกษา

4-8 พฤษภาคม 2563

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา

7

ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

29 พฤษภาคม 2563

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ถนนสิรินธร

8

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่1/2563

6 มิถุนายน 2563

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ถนนสิรินธร

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)