การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วาระที่ 2 ปี 2562 ถึง 2565
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2019, 362 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วาระที่ 2 ปี 2562 ถึง 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล หวังพานิช ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทราวดี เธียรพิเชษฐ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดประชุม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)