โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบ MOOCs (Massive Open Online Course) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนรูปแบบ MOOC
วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2019, 568 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบ MOOCs (Massive Open Online Course) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนรูปแบบ MOOC โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายในหัวข้อ แนวคิด หลักการในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบ MOOC (Massive Open Online Course) , วิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบ MOOC และการเขียน นำเสนอ และวิพากษ์ Story Board โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)