โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การบูรณาการ Rational Drug Use กับการเรียนการสอน
วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2020, 356 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การบูรณาการ Rational Drug Use กับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “Core Concepts of RDU for Nursing Students” วิทยากรภายนอกได้รับเกียรติจาก นาวาโทหญิง ดร.กนกเลขา สุวรรณพงษ์ บรรยาย เรื่อง “Integration of RDU into Nursing Students’ Performance” ในช่วงบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อย โดยวิทยากรหลัก นาวาโทหญิง ดร.กนกเลขา สุวรรณพงษ์ วิทยากรกลุ่ม โดยอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด, อาจารย์ ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ, อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ และอาจารย์เสวิตา แก้วกัณหา


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)