คณะพยาบาลศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก
วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020, 339 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์และห้องกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ วิทยากรสัมมนา โดย อาจารย์ รังสรรค์ มาระเพ็ญ เรื่อง ระบบสุขภาพและสมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในช่วงบ่ายวิทยากร โดย อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย สัมมนา เรื่อง สมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบบริการสุขภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ (IQA, SDU spirit/Nurse++) และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สัมมนาเรื่อง หลักสูตรและการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์, มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ การนำไปใช้ในภาคปฏิบัติ, หลักสูตรของสถาบันการศึกษาและการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ โดย อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้, แนวคิดร่วมสมัยการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)