สัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 (ครั้งที่5)
วันศุกร์, 06 มีนาคม 2020, 315 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 (ครั้งที่5) ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากรสัมมนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรรัชนี  กมลรัตนานันท์ บรรยาย เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้: หลักการประเมินการเรียนรู้ในคลินิก

- Formative evaluation

- Summative evaluation

- Authentic assessment

- เกณฑ์การประเมินผลทางคลินิก

- การนำผลการประเมินป้อนกลับเพื่อการพัฒนา

ในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมกลุ่มการวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนขณะฝึกปฏิบัติงาน แบ่งตามสาขาวิชา

- สาขาการพยาบาลชุมชน โดย อาจารย์รังสรรค์ มาระเพ็ญ

  ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลชุมชน

- สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดย อาจารย์เสวิตา แก้วกัณหา

  ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดย อาจารย์เรณู ขวัญยืน

  ตำแหน่งรองหัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

- สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โดย อาจารย์ศิริพร นันทเสรีย์

  ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา สุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช

- สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โดย อาจารย์ ดร.บุญส่ง สุประดิษฐ์

  ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)