แจ้งเลื่อนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next step of Breastfeeding Innovations” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 21 เมษายน 2020, 117 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

          ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Next step of breastfeeding Innovations" สำหรับบุคลากรด้านสุภาพ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวอทยาลัยสวนดุสิต  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วและประสงค์ที่จะขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วส่งมายัง dusit_nurse@dusit.ac.th

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (02 มิถุนายน 2020)