แจ้งเลื่อนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next step of Breastfeeding Innovations” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันอังคาร, 21 เมษายน 2020, 226 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

          ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Next step of breastfeeding Innovations" สำหรับบุคลากรด้านสุภาพ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวอทยาลัยสวนดุสิต  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วและประสงค์ที่จะขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วส่งมายัง dusit_nurse@dusit.ac.th

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (16 สิงหาคม 2020)