การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2020, 58 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และตัวแทนอาจารย์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมตรวจประกันคุณภาพในครั้งนี้ โดยใช้วิธีการตรวจติดตามความก้าวหน้าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรรอบ  9  เดือน  ประจำปีการศึกษา  2562 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Program Microsoft Team โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ คณะกรรมการ และอาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ คณะกรรมการ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (04 กรกฎาคม 2020)