โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กับบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2020, 48 views
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กับบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...