ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next Step of Breastfeeding Innovations”
วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2020, 241 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next Step of Breastfeeding Innovations” ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม อาจารย์พิเศษ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในเรื่อง “Nursing Innovation to Breastfeeding innovations: Today and Tomorrow” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์ จากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “R2R in Breastfeeding Innovations” ในภาคบ่ายจัดเสวนาเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อยอดเชิงธุรกิจ” วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต่อด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่ม “ปริทัศน์ : นวัตกรรมนมแม่” วิทยากรประจำกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ข่าวล่าสุด (02 ธันวาคม 2020)