คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ
วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2020, 29 views
ประชาสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ เป็นประธาน ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ เลขานุการ 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (16 สิงหาคม 2020)