การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล" ประจำปี 2563
วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2020, 399 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "คลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล"  ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Hall 4 ชั้น 4 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก วิทยากร พว. เบญจมาศ ฉันทศักดา จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บรรยายในเรื่องเรื่อง Basic Electrocardiogram และ Arrhythmia พร้อมทั้ง Workshop: ฝึกหัดการอ่านและแปลผลคลื่นหัวใจ นายแพทย์ธวัชชัย กิระวิทยา บรรยายในเรื่อง Electrocardiogram ในเด็ก จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในภาคบ่ายจัดWorkshop: วิเคราะห์สถานการณ์การพยาบาลและการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของคลื่นหัวใจ วิทยากรหลัก โดย พว.จันทร์จิรา เกียรติสี่สกุล วิทยากรกลุ่ม กลุ่มที่ 1 อาจารย์ สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ และอาจารย์อภิชาติ ศิริสมบัติ กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ และอาจารย์พัชรินทร์ พรมสอน กลุ่มที่ 3 อาจารย์ ลัดดาวัลย์ เตชางกูร และอาจารย์วิวัฒน์ เหล่าชัย กลุ่มที่ 4 อาจารย์รังสรรค์ มาระเพ็ญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด กลุ่มที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ และอาจารย์ศรัทธา ประกอบชัย จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)