สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "Student's Peer Assistant (SPA) for life and learn"
วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2020, 70 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการ "Student's Peer Assistant (SPA) for life and learn" ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วิทยากรในการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาบูรณาการกับการประกันคุณภาพ อาจารย์นิรัชฏา ไชยงาม ประธานโครงการและคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาตร์และสรีรวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (25 กันยายน 2020)