การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)
วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2020, 55 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมประกันคุณภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของคณะฯต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (25 กันยายน 2020)