คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล
วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2020, 34 views
ประชาสัมพันธ์ 

 
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก จำนวน 48 คน เข้าศึกษาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล บรรยายในหัวข้อ พลังของพยาบาลวิชาชีพต่อภาวะสุขภาพของประชาคมโลก : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการของการพยาบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ของพยาบาลที่เปรียบเสมือนด่านหน้าในสถานการณ์ Covid-19 รวมทั้งภารกิจของสภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...