คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนรายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพการพยาบาล
วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2020, 105 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

มิติใหม่แห่งการเรียนพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนรายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพการพยาบาล โดย อ. ดร. ศรัทธา ประกอบชัยและคณะ จัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ เพื่อการเรียนรู้ โดยการแสดงบทบาทสมมติ (Drama in Classroom) นักศึกษาสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ร่วมกับบูรณาการความรู้ที่ต่อยอดจากการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ร้อยเรียงเป็นบทละคร จุดเด่นคือ นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ บรรยากาศการเรียนสนุกและได้ความรู้จริงๆค่ะ


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)