นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเรียนวิชาประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017, 1722 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเรียนวิชาประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ จำนวน 2 ผลงานคือ ถุงมือยืดเหยียด และชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาตราจารย์จุไร อภัยจิรรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ข้อแนะนำที่ได้รับจากคณะกรรมการฯเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะนำมาปรัปรุงสำหรับส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expo 2017)” เดือนสิงหาคม 2560 ต่อไป


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)