คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา”
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017, 606 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์จากการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งในบทบาทที่เป็นคณะกรรมการทวนสอบฯ และบทบาทที่เป็นผู้รับผิดชอบวิชา ทำให้ได้แนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับปรับปรุงปี 2560           


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (09 เมษายน 2020)