คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบัณฑิต ด้านสมรรถนะสากล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017, 735 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบัณฑิต ด้านสมรรถนะสากล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2560- 29 เมษายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร Miss Jogen Parcon จากมูลนิธิสิทธชนไทย คริสตจักรของพระคริสต์ สมประสงค์ 4


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)