โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง “ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย”
วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017, 1319 views
ประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง “ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย”, รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา (รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) “การดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมด้วยแนวคิด ฮิวแมนนิจูด (Humanitude Care)” , นางสาววัลลภา ผ่องแผ้ว (APN การพยาบาลผู้สูงอายุ) บรรยายในหัวข้อ “บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล” ,คุณจันทรา ว่องวัฒนกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยสูตินรีเวช 2A ในการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม ร่วมในการบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร)


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)