คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วันจันทร์, 08 มกราคม 2018, 929 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.จุรีวรรณ มณีแสง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา พูลเพิ่ม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)