คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 24 มกราคม 2018, 405 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ (ศูนย์สิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (19 กรกฎาคม 2019)