คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”
วันอังคาร, 30 มกราคม 2018, 1016 views
ประชาสัมพันธ์ 

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”  โครงการการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาโดยอาจารย์พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และในช่วงบ่ายมีการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล : ความท้าทายของพยาบาล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยา วิทยะศุภร จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ดร. ชรริน  ขวัญเนตร, ดร. ณัฐยา ศรีทะแก้ว, อาจารย์ พัชมน อ้นโต, และอาจารย์กิติวัฒนา ศรีวงศ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...