คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”
วันอังคาร, 30 มกราคม 2018, 1074 views
ประชาสัมพันธ์ 

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”  โครงการการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาโดยอาจารย์พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และในช่วงบ่ายมีการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล : ความท้าทายของพยาบาล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยา วิทยะศุภร จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ดร. ชรริน  ขวัญเนตร, ดร. ณัฐยา ศรีทะแก้ว, อาจารย์ พัชมน อ้นโต, และอาจารย์กิติวัฒนา ศรีวงศ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)