คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “การจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต” เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา”
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2018, 70 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต” เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา” ในโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรสูองคกรแหงการเรียนรู ณ หองประชุมคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (25 กุมภาพันธ์ 2018)