กำหนดการ พิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018, 578 views
ประชาสัมพันธ์ 

กำหนดการ

พิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


 

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๐๗.๓๐ - ๐๗.๔๕ น.      บัณฑิตลงทะเบียน

๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น.      พิธีประดับช่อพุดน้ำบุศย์

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.      ผู้มีเกียรติและผู้ปกครองลงทะเบียน

๐๘.๔๕ น.                บัณฑิตตั้งแถวรอรับประธานในพิธี

๐๙.๐๐ น.                 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานในพิธีมาถึง

                            - พิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ

                            - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                            - ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาเชิญธงนำบัณฑิตเข้าสู่ห้องพิธี

                            - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ. ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล กล่าวรายงาน

                            - ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา

                              กล่าวรายนามบัณฑิตเข้ารับขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ

                            - รองคณบดี อาจารย์ ธณิดา พุ่มท่าอิฐ กล่าวรายนามบัณฑิตผู้รับรางวัล

                            - พิธีระลึกพระคุณครู

                            - บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน

                            - ประธานกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท

                            - ประธานกราบลาพระรัตนตรัย

                            - ประธาน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีเกียรติ และบัณฑิต ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

                            - พิธีลอดซุ้มแสดงความยินดี

                            - พิธีระลึกพระคุณบิดา มารดา

 

 

หมายเหตุ ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (19 กรกฎาคม 2019)