กำหนดการ โครงการเชิดชู เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ
วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018, 981 views
ประชาสัมพันธ์ 

กำหนดการโครงการเชิดชู เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล

กิจกรรมที่ ๑ “ปัจฉิมนิเทศ”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ และวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีมนาคม ๒๕๖๑

๘:๓๐ น. ถึง  ๙:๐๐ น.      ลงทะเบียน

๙:๐๐ น. ถึง ๑๐:๐๐ น.      ปัจฉิมโอวาท แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ๔

                                  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี

๑๐:๐๐ น. ถึง ๑๑:๐๐ น.     บรรยายหัวข้อ “มุมมองต่อการทำงานในสังคมปัจจุบัน”

                                  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

๑๑:๐๐ น. ถึง ๑๒:๐๐ น.     บรรยายหัวข้อ “วิชาชีพพยาบาลและการพัฒนาตนเอง”

                                  โดย ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพยาบาลศาสตร์

๑๒:๐๐ น. ถึง ๑๓:๐๐ น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๕:๐๐ น.     บรรยายหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน การออมและการเสียภาษี”

                                  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทินพร แรมวัลย์

๑๕:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น.     เสวนา “การรับมือกับสถานการณ์ในที่ทำงานและทางเลือกของพยาบาลมือใหม่”

                                  โดย : อาจารย์นิรัตน์ชฎา ไชยงาม

                                         : นางสาวพิไลวรรณ ภูชม

                                         : นางสาวอาริสา ชมบริสุทธิ์

๑๖:๐๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น.     “ชมรมศิษย์เก่า”

                                  โดย : อาจารย์ธีระชล สาตสิน

                                         : ตัวแทนจากคณะกรรมการกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๘:๓๐ น. ถึง  ๙:๐๐ น.      ลงทะเบียน

๙:๐๐ น. ถึง ๑๒:๐๐ น.      บรรยายหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงานและการดำเนินชีวิต”

                                  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียม

๑๒:๐๐ น. ถึง ๑๓:๐๐ น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๕:๐๐ น.     บรรยายหัวข้อ “สมดุลชีวิต - การเลือกคู่ครอง”

                                  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

๑๕:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น.     “ข้อคิดแบบ Chic chic” จากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

                                  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างบรรยาย เวลา ๑๐:๓๐ น. และเวลา ๑๔:๓๐ น.


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)