โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
วันอังคาร, 03 เมษายน 2018, 798 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมรับฟังผลการประเมิน ได้แก่ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ภายนอกคณะที่ร่วมสอน ได้รับฟังข้อคิดเห็นและผลการประเมินจากนักศึกษา ที่สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบเพื่อการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)