เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา
วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2018, 3701 views
ประชาสัมพันธ์ 

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา

การรับตรงร่วมกัน 

  
          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
          2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5
          3. กำหนดสัดส่วนคะแนน GAT = 20% , PAT2 = 30%
          4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
          5. คุณสมบัติอื่นๆ
                 5.1 มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
                 5.2 มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
                 5.3 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                 5.4 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
                       1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
                       2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
                       3) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
                       4) ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
                       5) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
                       6) หูหนวกหรือ หูตึง
                       7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                5.5 ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 

การรับแบบ Admission

 

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา  
          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
          2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
          3. กำหนดสัดส่วนคะแนน
                - GAT     =    20%  ,
                - PAT2    =    30%  ,
                - O-NET  =    30%  ,
                - GPAX    =   20%
          4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
          5. คุณสมบัติอื่นๆ
                 5.1 มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
                 5.2 มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
                 5.3 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                 5.4 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
                        1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
                        2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
                        3) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
                        4) ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
                        5) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
                        6) หูหนวกหรือ หูตึง
                        7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                 5.5 ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย


 
                         **สถานที่จัดการเรียนการสอน**
                        ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐ หรือ เอกชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
     2. พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือ โรงเรียน
     3. ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ


                       :สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่:
                          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                                  0 2423 9460

 

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/course/detail/47.html

 

อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)