โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินโดย นักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2018, 810 views
ประชาสัมพันธ์ 

           โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินโดย นักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก   กิจกรรมที่ 2 จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในคณะและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ภาคทฤษฏี)   เรื่อง "ปรับกลยุทธ์การสอนด้วย ICT application และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้"   โดย รศ. ดร. ประกอบ กรณีกิจและทีม ในวันที่  15  มิถุนายน  2561  เวลา 8.30 ถึง 17.00 น. ณ ห้องกายวิภาค ชั้น 2  อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

           ได้เรียนรู้ รูปแบบการเรียนเชิงรุก  เครื่องมือไอซีที  การบูรณาการไอซีทีการเรียนในศตวรรษที่ 21 และรับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสำหรับการสอนด้วย ICT Application และการประเมินตามสภาพจริงด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิก

 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินโดย นักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก  กิจกรรมที่ 3  จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์กับอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ภาคปฏิบัติ)  ในวันที่ 28  มิถุนายน  2561  ณ Hall4 ชั้น 4  อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

            มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์พยาบาลจากแหล่งฝึกและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติร่วมกัน  โดยมีผู้แทนจากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติที่มีส่วนในการสอนภาคปฏิบัตินักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา ครบทั้ง 5 สาขาวิชา ผลการสัมมนาพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53) โดยเฉพาะผลที่ได้จากการสัมมนาสามารรถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (  = 4.53)


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)