การสัมมนา โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2018, 742 views
ประชาสัมพันธ์ 

การสัมมนา โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 ถึง 17.00 น. ณ กายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดทำแผนและการประเมินแผน โดย ผศ ดร.ปรีย์กมล รัชนกูล และสัมนาเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มอาจารย์ตามสาขาวิชาออกเป็น 5 กลุ่ม ในการวิเคราะห์แผนโครงการในปี 2561 และแบ่งทีมตามภาระกิจ ดำเนินการพิจารณากลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านเพื่อดำเนินการจัดทำแผนโครงการใน ปีงบประมาณ 2562


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)