“การละเล่นพื้นบ้าน”เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2018, 53 views
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

ถอดความรู้ด้านศิลปวัฒปวัฒนธรรม จากการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หัวข้อการจัดการเรียนการสอน: โครงการสืบสานการละเล่นไทย ร่วมใส่ใจพัฒนาการเด็ก
การใช้ภูมิปัญญาไทย “การละเล่นพื้นบ้าน”เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย


ข่าวล่าสุด (24 กุมภาพันธ์ 2019)