โครงการ "เผยแพร่องค์ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำองสำหรับผู้สูงอายุ "
น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2018, 488 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ "เผยแพร่องค์ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำองสำหรับผู้สูงอายุ " เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางค์สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางค์สำหรับผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนพื้นที่ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 และศูนย์นอกที่ตั้งลำปาง ณ อำเภอแม่ทะ วันที่ 6 สิงหาคม 2561


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (19 กรกฎาคม 2019)