สัมมนา " Start up พยาบาลกับโอกาสธุรกิจสุขภาพ"
น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพุธ, 12 ธันวาคม 2018, 103 views
ประชาสัมพันธ์ 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จัดสัมมนาเรื่อง " Start up พยาบาลกับโอกาสธุรกิจสุขภาพ" ในรายวิชาการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณา หุ่นเจริญ และคุณจินตนา รัดแมด  ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านการดูแลเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิรลงกรณ ศูนย์วิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (19 กรกฎาคม 2019)