คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ"
วันศุกร์, 21 ธันวาคม 2018, 1130 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ” โครงการการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลลงสู่การปฏิบัติและตัวชี้วัดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” โดยวิทยากร เภสัชกรนภาภรณ์ ปัญญวานิช สำนักยา กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักคณะกรรมการอาหารและยา และการบริหารยาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยวิทยากร เภสัชกรคลินิกณัฏฐณิชา ศุภลักษณ์บันลือ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงบ่ายมีการอภิปราย เรื่อง บทบาทพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรวัยต่างๆ วิทยากรโดย พ.ว. ศิริพร สังขมาลย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ,อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากรและ พ.ว.ปนิฏฐา นาคช่วย โรงพยาบาลศิริราช หัวข้อปริทัศน์วรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิทยากรโดย ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์และ อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีดร. ณัฐยา ศรีทะแก้ว เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...