คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ"
วันศุกร์, 21 ธันวาคม 2018, 1340 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ” โครงการการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลลงสู่การปฏิบัติและตัวชี้วัดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” โดยวิทยากร เภสัชกรนภาภรณ์ ปัญญวานิช สำนักยา กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักคณะกรรมการอาหารและยา และการบริหารยาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยวิทยากร เภสัชกรคลินิกณัฏฐณิชา ศุภลักษณ์บันลือ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงบ่ายมีการอภิปราย เรื่อง บทบาทพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรวัยต่างๆ วิทยากรโดย พ.ว. ศิริพร สังขมาลย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ,อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากรและ พ.ว.ปนิฏฐา นาคช่วย โรงพยาบาลศิริราช หัวข้อปริทัศน์วรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิทยากรโดย ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์และ อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีดร. ณัฐยา ศรีทะแก้ว เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย


ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)