อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2018, 89 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับวิทยากรในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การประเมินตามสภาพจริง และ หัวข้อ เทคนิคและกลยุทธ์การสร้างเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (20 มีนาคม 2019)