คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกประจำปีการศึกษา 2561"
วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2019, 408 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกประจำปีการศึกษา 2561" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากร ได้แก่ อาจารย์รังสรรค์ มาระเพ็ญ บรรยายในหัวข้อ ระบบสุขภาพ และ สมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบบริการสุขภาพ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา  ป้องเกียรติชัย บรรยายในหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (IQA, SDU spirit/Nurse++) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา หลักสูตรและการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ การนำไปใช้ในภาคปฏิบัติ และหลักสูตรของสถาบันการศึกษาและการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา  วงศ์วิเศษกุล บรรยายในหัวข้อ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้และแนวคิดร่วมสมัยการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)