เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์
วันศุกร์, 01 มีนาคม 2019, 7568 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่ 1- 16 เมษายน 2562 โดยเรียนภาคทฤษฎีในวันเสาร์อาทิตย์ และภาคปฏิบัติวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

ตารางกิจกรรม
# กิจกรรม วัน-เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ของมหาวิทยาลัยฯ 1 - 16 เมษายน 2562 สมัคร Online ที่ entrance.dusit.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัคร 1 - 16 เมษายน 2562 ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ 
หรือชำระที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ entrance.dusit.ac.th
4 สอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ถนนสิรินธร
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 เมษายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่ entrance.dusit.ac.th
6 รายงานตัวเข้าศึกษา 6-10 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา
7 ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ถนนสิรินธร
8 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่1/2562 1 มิถุนายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ถนนสิรินธร
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีนับถึงวันเปิดอบรม
3. รูปร่างสมส่วน โดยมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูง (ดัชนีมวลกาย:Body Mass Index: BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเอเชียเท่ากับ 18.5-22.9
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการศึกษา

1. ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี
2. จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1,2 และ ภาคฤดูร้อน)
3. เรียนภาคทฤษฎีในวันเสาร์และอาทิตย์ ภาคปฏิบัติ จะฝึกวันจันทร์ถึงศุกร์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Service Center โทร. 0 2244 5555 หรือ Inbox มาที่ facebook.com/dusit.ac.th/


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)