โครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกประจำปีการศึกษา 2561" วันที่ 1-7 มีนาคม 2562
วันพุธ, 13 มีนาคม 2019, 728 views
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกประจำปีการศึกษา 2561" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้แก่ อาจารย์ ดร. ดวงเนตร ธรรมกุล บรรยายในหัวข้อ วิธีการเรียนการสอนในคลินิก, การนำแผนการสอนไปใช้ในคลินิก, การมอบหมายงาน, การสอนข้างเตียง, การประชุมปรึกษาทางคลินิก, การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล, การวิเคราะห์การสอนในคลินิก เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและวิเคราะห์ และการฝึกปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในคลินิก (การสอนในคลินิก, การสอนข้างเตียง, การประชุมปรึกษาทางคลินิก การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล และการวิเคราะห์การสอนในคลินิก) ผู้นำทีมผู้สอน โดย อาจารย์ ดร. ดวงเนตร ธรรมกุล

ผู้นำกลุ่มแยกตามสาขาวิชา

- สาขาการพยาบาลชุมชน โดย อาจารย์ ดร. อรนุช ชูศรี

  • สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดย อาจารย์ ดร. ณัฐยา ศรีทะแก้ว
  • สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ ดร. เพลินตา พิพัฒน์

- สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โดย อาจารย์ ศิริพร นันทเสนีย์

- สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โดย อาจารย์ ดร. บุญส่ง  สุประดิษฐ์

ฝึกปฏิบัติการ การสอนในสถานการณ์จำลอง

ผู้นำทีมผู้สอน โดย อาจารย์ สุนิดา ชูแสง

ผู้นำกลุ่มแยกตามสาขาวิชา        

- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์และอาจารย์ ลัดดาวัลย์ เตชางกูร

- สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยอาจารย์ รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์

- สาขาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ โดย อาจารย์ สุนิดา ชูแสงและอาจารย์ นิรัตน์ชฎา ไชยงาม

บรรยาย เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ โดย อาจารย์ ดร.เนตรรัชนี  กมลรัตนานันท์

อภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนขณะฝึกปฏิบัติงาน

ผู้นำทีมวิทยากร ผศ. ดร. มนสภรณ์ วิทูรเมธา (ประธานหลักสูตร)

- สาขาการพยาบาลชุมชน โดย อาจารย์ ดร. รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลชุมชน

- สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดย อาจารย์ ดร. ชรริน ขวัญเนตร

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ เรณู ขวัญยืน

ตำแหน่งรองหัวหน้าสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

- สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โดย อาจารย์ ศิริพร นันทเสรีย์

ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา สุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช

- สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โดย อาจารย์ ดร. บุญส่ง  สุประดิษฐ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์

ในวันที่ 1และ7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)