คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2019, 244 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active learning ภายใต้โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐  ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. มารุต พัฒผล ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active learning 

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (22 มกราคม 2021)