คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจั
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2019, 262 views
ประชาสัมพันธ์ 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะ ภายใต้โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๗๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)