ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Breastfeeding: From Basic to Innovation”
วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2019, 599 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมโครงการจากงานบริการวิชาการสู่การพัฒนาความเชี่ยวชาญของคณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Breastfeeding: From Basic to Innovation” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ บรรยายในหัวข้อ “Basic Principle of Breastfeeding ้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม บรรยายในหัวข้อ “Breastfeeding: Knowledge for Innovations” และ อาจารย์ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ หัวข้อวิจัยปริทัศน์: Breastfeeding Innovations และในช่วงท้ายมีการ Workshop เรื่อง “R2R on Breastfeeding Innovations” โดยวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)