คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ “สร้างพลังสมรรถนะความเป็นสวนดุสิต” สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 และ 3
วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2019, 629 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ “สร้างพลังสมรรถนะความเป็นสวนดุสิต” สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 และ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีความเป็นสวนดุสิต มีทักษะการทำงานร่วมกัน มีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ซึ่งแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ร่วมถึงความประณีต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (30 ตุลาคม 2020)
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี อาจารย์เสวิตา แก้วกัญหา ประธานดำเนินงาน...