คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการวิเคราะห์ตนเองเพื่อเป้าหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2019, 1173 views
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการวิเคราะห์ตนเองเพื่อเป้าหมายวิชาชีพ: โปรแกรมสร้างแรงจูงใจด้วยการพัฒนาทักษะในคน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติทางบวก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และกำหนดเป้าหมายสำหรับการเตรียมความพร้อมสมรรถนะด้านความรู้ทางวิชาชีพตามระดับชั้นปีที่เพิ่มขึ้น โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ภู่ขาว คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๗-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ Hall ๒ และห้องกายวิภาคศาสตร์ ชั้น ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 


อื่นๆ
ข่าวล่าสุด (03 มีนาคม 2021)