ประชาสัมพันธ์

สัมมนา " Start up พยาบาลกับโอกาสธุรกิจสุขภาพ"

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพุธ, 12 ธันวาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จัดสัมมนาเรื่อง " Start up พยาบาลกับโอกาสธุรกิจสุขภาพ" ในรายวิชาการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณา หุ่นเจริญ และคุณจินตนา รัดแมด  ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านการดูแลเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิรล...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบ้านบางเเค ประจำปี ๒๕๖๑

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบ้านบางเเค ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงรื่นเริงบันเทิงใจ ณ บ้านบางเเค” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทย โดยมี ดร. ฐิตาพร เขียนวงษ์ อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล เเละนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ เป็นตัวเเทน เเละนำกระทงส่งกระทงเข้าประกวด ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสัง...

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก  http://bit.ly/2zg1VZB       ...

โครงการ "เผยแพร่องค์ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำองสำหรับผู้สูงอายุ "

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ "เผยแพร่องค์ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำองสำหรับผู้สูงอายุ " เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางค์สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางค์สำหรับผู้สู...

การสัมมนา โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

การสัมมนา โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 ถึง 17.00 น. ณ กายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดทำแผนและการประเมินแผน โดย ผศ ดร.ปรีย์กมล รัชนกูล และสัมนาเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มอาจารย์ตามสาขาวิชาออกเป็น 5 กลุ่ม ในการวิเคราะห์แผนโครงการในปี 2561 และแบ่งทีม...

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินโดย นักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

           โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินโดย นักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก   กิจกรรมที่ 2 จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในคณะและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ภาคทฤษฏี)   เรื่อง "ปรับกลยุทธ์การสอนด้วย ICT application และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้"   โดย รศ. ดร. ประกอบ กรณีกิจแล...

คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)...

เอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 04 กรกฎาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

เอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ และวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ Hall 4 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร...

ขั้นตอนการรายตัวนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 20 มิถุนายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนการรายตัวนั     กศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา       ...

เอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 11 มิถุนายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

เอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม(Typology of The Aged with Illustration : TAI) และแบบบันทึกข้อมูล” ในวันอังคารที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๒ Hall 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร   สาม...

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 08 มิถุนายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

    สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ด้านล่าง  ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในงาน Medical Device Inno Awards 2018

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

           ผลงาน "Dressing Support of Tibia" ของนักศึกษาพยาบาลภายใต้การดูแลของ อาจารย์ธีระชล สาตสิน อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา การรับตรงร่วมกัน              1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)          2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5          3. กำหนดสัดส่วนคะแนน GAT = 20% , PAT2 = 30%          4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร          5. คุณสมบัติอื่นๆ    ...

คำขวัญและแนวทางรณรงค์วังดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในแต่ละปีได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑ คือ "รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่" สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ที่เอกสารแนบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ageing in Digital Society : How Health Literacy works?” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ และวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ Hall 4 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร   สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2 วิธี  ดังนี้ (ค่าลงทะ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม(Typology of The Aged with Illustration : TAI) และแบบบันทึกข้อมูล”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม(Typology of The Aged with Illustration : TAI) และแบบบันทึกข้อมูล” ในวันอังคารที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๒ Hall 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุ...

โครงการ มสด.รักษ์สุขภาพวัยคริสตัล

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ มสด.รักษ์สุขภาพวัยคริสตัลกิจกรรม ที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ดวงตาสดใส หัวใจเบิกบาน” ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟแอนด์ สปา จังหวัดนครนายก เพื่อร่วมกันสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพและวางแผนแนวทางการป้องกันปัญหาสุ...

การเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2561 และการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 10 เมษายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

การเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2561 และการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังเอกสารแนบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการประชุมวิชาการ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง "เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับพยาบาลผู้ดูแลผู้ฝ่วยสมองเสื่อม"

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 09 เมษายน 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการประชุมวิชาการ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง "เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับพยาบาลผู้ดูแลผู้ฝ่วยสมองเสื่อม" ...

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันอังคาร, 03 เมษายน 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด ทั้งนี้ผู้เข้า...

กำหนดการ โครงการเชิดชู เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

กำหนดการโครงการเชิดชู เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล กิจกรรมที่ ๑ “ปัจฉิมนิเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ และวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีมนาคม ๒๕๖๑ ๘:๓๐ น. ถึง  ๙:๐๐ น.      ลงทะเบียน ๙:๐๐ น. ถึง ๑๐:๐๐ น.      ปัจฉ...

กำหนดการ พิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

กำหนดการ พิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ๐๗.๓๐ - ๐๗.๔๕ น.      บัณฑิตลงทะเบียน ๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น.      พิธีประดับช่อพุดน้ำบุศย์ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.      ผู้มีเกียรติและผู้ปกครองลงทะเ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรสวนดุสิต

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2018 ประชาสัมพันธ์ 

            วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตข...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดประชุมการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดประชุมการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม”  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร)  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2 วิธี ดังนี้ (ค่าล...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานกรรมการ ดร.วันดี สิริธนา คณะกรรมการ และอาจารย์ปร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต” เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต” เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา” ในโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น...

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2018 ประชาสัมพันธ์ 

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้               ๑.รอบที่ ๑ Portfolio (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)                ๒.รอบที่ ๒ โควตา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สมัคร Online ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th       &n...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 30 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”  โครงการการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาโดยอาจารย์พิสุทธิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 24 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ (ศูนย์สิริน...

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การใชยาในเด็กอยางสมเหตุผล”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 24 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การใชยาในเด็กอยางสมเหตุผล” โครงการ การรวบรวมองคความรูและความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ  ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น....

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2  มีจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรม จัดการละเล่น และแจกของขวัญ ให้แก่เด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ร่วมกับพยาบาลประจำหอผู้ป้วย ส 7 บี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561     ...

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)...

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีระชล สาตสิน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีระชล สาตสิน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

คณะพยาบาลศาสตร์จัดการสัมนาวิชาการ เรื่อง การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลสาสตร์จัดการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล”โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากงานบริการวิชาการ  หน่วยคะแนน CNEU 5.5 คะแนน * เรียนผู้สนใจ ขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครเข้าร่วมสัมนาวิชาการแล้ว เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเต็มทุกที่นั่ง แต่ทางคณะมีการจัดการประชุมสัมนาประจำทุกปีโดยท่านสาม...

กิจกรรมรำลึก วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

กำหนดการกิจกรรมรำลึก วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.30-08.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   07.30 น.         นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 ลงมาเข้าแถวบริเวณลานใต้คณะ 07.45 น.         เริ่มกิจกรรมโดยการกล่าวประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของธงชาติไทย 08.00 น.         นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.จุรีวรรณ ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการมสด.รักษ์สุขภาพ “รู้ทัน กันข้อเข่าเสื่อม”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการมสด.รักษ์สุขภาพ “รู้ทัน กันข้อเข่าเสื่อม” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ รศ.ดร.นายแพทย์สาธิต เที่ยงวิทยาพร คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บรรยายในหัวข้อ “คริสตัล รู้ทันข้อเข่า...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะในโครงการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 มกราคม 2018 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการนำของผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะในโครงการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 ในวันที่ 11 และ 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีอาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ องค์กร เป็นวิทยากร...

คณะอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในกิจกรรม “ลูกรักษ์บ้านเกิด”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในกิจกรรม “ลูกรักษ์บ้านเกิด” และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Harding University, Abilene Christian University, USA และมูลนิธิสิทธชนไทย ที่ตำบลโขมง อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน 2560...

คณะพยาบาลศาสตร์นำทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Abilene Christian University และ Harding University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานระบบสุขภาพ (Health System) และงานบริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพุทธมณฑล และรพ.สต.มหาสวัสดิ์

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการศึกษาดูงานด้านการให้การดูแลสุขภาพในชุมชนเมือง ที่ชุมชนวัดอินทราวาส เขตบางพลัด และที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลจาก Harding University และ Abilene Christian University, USA ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560...

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุสิต เป็นอาสมัครให้บริการสุขภาพ แก่ประชาชนชาวกัมพูชา บนเรือ The Ship of Life

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุสิต เป็นอาสมัครให้บริการสุขภาพ แก่ประชาชนชาวกัมพูชา บนเรือ The Ship of Life และให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียน ภายใต้การนำของ อาจารย์ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด และอาจารย์พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน ระหว่างวันที่ 4-17 มิถุนายน 2560...

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง “ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้สูงอายุ เรื่อง “ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย”, รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึษา อาจารย์ และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบัณฑิต ด้านสมรรถนะสากล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบัณฑิต ด้านสมรรถนะสากล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2560- 29 เมษายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร Miss Jogen Parcon จากมูลนิธิสิทธชนไทย คริสตจักรของพระคริสต์ สมประสงค์ 4...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนวิชา “Communications in Nursing Profession”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนวิชา “Communications in Nursing Profession” เป็นภาษาอังกฤษ และได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสิทธชนไทย คริสตจักรของพระคริสต์ สมประสงค์ 4 ในการส่งอาสาสมัครชาวต่างชาติ เพื่อเป็นผู้ป่วยตัวอย่าง ให้นักศึกษาฝึกหัดการซักประวัติ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย  ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์จากการทวนสอบมาตรฐานผ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนด้วย E-learning”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนด้วย E-learning” ภายใต้โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนด้วย E-learning ของคณาจารย์ ทำให...

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเรียนวิชาประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเรียนวิชาประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ จำนวน 2 ผลงานคือ ถุงมือยืดเหยียด และชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาตราจารย์จุไร อภัย...