กิจกรรมนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัล ในโครงการ Stop Smoking Stop NCD & Stop New Smoker

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 02 มีนาคม 2020 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัล ในโครงการ Stop Smoking Stop NCD & Stop New Smoker โดย คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563 ระหว่าง วันที่ 26 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย...

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านมุมมอง Go Green (Go Green Digital Work Spaces)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 13 กันยายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านมุมมอง Go Green(Go Green Digital Work Spaces) ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Hall ๔ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  เพื่อก้าวไปสู่ Green ด้วย e - Service ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกิจกรรมการเรียนรู้ Workshop Activities โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทิพย์สุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริ...

ประสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ พัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  ประสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ พัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมสัมมนาการเรียนการสอนของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    ...

ประชาสัมพันธ์ ช่อพุดน้ำบุศษ์-ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 8 (รหัส 57) เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตและศิษย์เก่า

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า 

    ประชาสัมพันธ์ ช่อพุดน้ำบุศษ์-ศิษย์เก่าพยาบาลสวนดุสิต รุ่น 8 (รหัส 57) เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตและศิษย์เก่า ในกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านความรู้ ปัญญา และการสะท้อนคิด” วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลง...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมประกันคุณภาพ  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยกองพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ให้กับนักศึกษาพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดโครงการ อาจารย์นิรัชฏา ไชยงาม ประธานโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจาร...

กองพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม "แบ่งสัน ปันของ" เพื่อนำของใช้มอบให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

    กองพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูล, อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ ที่ปรึกษากิจกรรม และนางสาวพรชนก ป้านภูมิ ประธานกิจกรรม มอบของใช้ เสื้อผ้า ตุ๊กตา และเงินสมทบ ในกิจกรรม "แบ่งสัน ปันของ" ให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ มูลนิธิหลวงตาน้อย ถนนเลียบคลองโยง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการวิเคราะห์ตนเองเพื่อเป้าหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการวิเคราะห์ตนเองเพื่อเป้าหมายวิชาชีพ: โปรแกรมสร้างแรงจูงใจด้วยการพัฒนาทักษะในคน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติทางบวก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และกำหนดเป้าหมายสำหรับการเตรียมความพร้อมสมรรถนะด้านความรู้ทางวิชาชีพตามระดับชั้นปีที่เพิ่มขึ้น โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตรา...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ “สร้างพลังสมรรถนะความเป็นสวนดุสิต” สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 และ 3

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ “สร้างพลังสมรรถนะความเป็นสวนดุสิต” สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 และ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีความเป็นสวนดุสิต มีทักษะการทำงานร่วมกัน มีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ซึ่งแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ร่วมถึ...

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “สานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่ ครั้งที่ 3

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม “สานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่ ครั้งที่ 3 : ผสานพลังชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่”  ซึ่งได้ประจำฐานที่ 4 กิจกรรมบริโภคอย่างฉลาด เพื่อลด ละ เลิกบุหรี่  โดยความร่วมมือจากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ส...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสอบ TOEIC : English for TOEIC exit exam

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสอบ TOEIC : English for TOEIC exit exam ในระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ และวันที่ ๒๗ ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน ตั้งแต่เวลา ๙:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร กร...

นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    ผลงาน "เครื่องนวดอุ่น กระตุ้นไหลเวียนเลือด" ของนักศึกษาพยาบาลภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย และอาจารย์วิวินท์ ปุรณะ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ระหว่างวันที่  2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายจิราวัฒน์ ประคองพันธ์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 19 ธันวาคม 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า 

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายจิราวัฒน์ ประคองพันธ์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2560 จากสภาการพยาบาล...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบ้านบางเเค ประจำปี ๒๕๖๑

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบ้านบางเเค ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงรื่นเริงบันเทิงใจ ณ บ้านบางเเค” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทย โดยมี ดร. ฐิตาพร เขียนวงษ์ อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล เเละนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ เป็นตัวเเทน เเละนำกระทงส่งกระทงเข้าประกวด ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสัง...

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก  http://bit.ly/2zg1VZB       ...

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเรียนวิชาประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการเรียนวิชาประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ จำนวน 2 ผลงานคือ ถุงมือยืดเหยียด และชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาตราจารย์จุไร อภัย...