กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2020 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ...

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กับบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2020 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กับบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1...

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กับบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2020 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กับบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศ “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมการศึกษาพยาบาล”

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 06 กันยายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด ประธานกิจกรรม คณาจารย์ และนักศึกษาเข้ารับรางวัล รองชนะเลิศ “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมการศึกษาพยาบาล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็น...

คำสั่งคณะทำงาน อพสธ-มสด

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2019 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คำสั่งคณะทำงาน_อพสธ-มสด_2562...

ประเพณีลอยกระทงกับสุขภาพ

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2019 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  สาระน่ารู้ 

ประเพณีลอยกระทงกับสุขภาพ           ประเพณี เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกันมาโดยลำดับ หากประเพณีนั้นดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรร...

ภูมิปัญญาไทยกับสุขภาพ : โขน

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2019 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  สาระน่ารู้ 

ภูมิปัญญาไทยกับสุขภาพ : โขน ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทยนี้มีลักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีว...

คำสั่งที่ 28-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการไหว้ครู และมอบหมวกวิชาชีพพยาบาล ปีการศึกษา 2562

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพุธ, 04 กันยายน 2019 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คำสั่งที่ 28-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการไหว้ครู และมอบหมวกวิชาชีพพยาบาล ปีการศึกษา 2562...

คำสั่งที่ 5-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพุธ, 04 กันยายน 2019 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คำสั่งที่ 5-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ...

คำสั่งที่ 14-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพุธ, 04 กันยายน 2019 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คำสั่งที่ 14-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม...

คำสั่งที่ 3-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชู เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพุธ, 04 กันยายน 2019 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คำสั่งที่ 3-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชู เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวกพยาบาล และพิธีเดินเทียน แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 12)

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพุธ, 04 กันยายน 2019 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวกพยาบาล และพิธีเดินเทียน แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 12) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เจิมหนังสือ มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีคะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนภาคทฤษฎีและปฏ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบ้านบางเเค ประจำปี ๒๕๖๑

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบ้านบางเเค ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงรื่นเริงบันเทิงใจ ณ บ้านบางเเค” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทย โดยมี ดร. ฐิตาพร เขียนวงษ์ อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล เเละนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ เป็นตัวเเทน เเละนำกระทงส่งกระทงเข้าประกวด ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสัง...

โครงการ "เผยแพร่องค์ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำองสำหรับผู้สูงอายุ "

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมบริการวิชาการ  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ "เผยแพร่องค์ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำองสำหรับผู้สูงอายุ " เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางค์สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์จากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางค์สำหรับผู้สู...

“การละเล่นพื้นบ้าน”เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2018 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

ถอดความรู้ด้านศิลปวัฒปวัฒนธรรม จากการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหัวข้อการจัดการเรียนการสอน: โครงการสืบสานการละเล่นไทย ร่วมใส่ใจพัฒนาการเด็กการใช้ภูมิปัญญาไทย “การละเล่นพื้นบ้าน”เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย...

คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่9 ประจำปีการศึกษา 2561

By น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018 ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ พร้อมมอบโล่เกียรติยศผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและผู้มีความประพฤติดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้เป็นประธานพิธีโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายในงาน...