สาระน่ารู้

ประเพณีลอยกระทงกับสุขภาพ

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2019 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  สาระน่ารู้ 

ประเพณีลอยกระทงกับสุขภาพ           ประเพณี เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกันมาโดยลำดับ หากประเพณีนั้นดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรร...

ภูมิปัญญาไทยกับสุขภาพ : โขน

By น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์ วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2019 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  สาระน่ารู้ 

ภูมิปัญญาไทยกับสุขภาพ : โขน ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทยนี้มีลักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีว...