ผู้สนใจเข้าศึกษา

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนักและส่วนสูงมีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าBMIไม่น้อยกว่า 18.5 กก./ตร.ม. และไม่เกิน 29 กก./ตร.ม.
4. คุณสมบัติอื่นๆ
   4.1 มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
   4.2 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
   4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง* ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้
     1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
     2) โรคติดต่อในระยะอันตราย
     3) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น ลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
     4) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
     5) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
     6) หูหนวกหรือหูตึง
     7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   4.4 ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

5. คะแนน ONET ค่าน้ำหนัก 30%
6. คะแนน GPAX ค่าน้ำหนัก 20%
7. คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20%
8. คะแนน PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30%

หมายเหตุ
*สุขภาพแข็งแรง พิจารณาตาม ผลการตรวจร่างกาย ซึ่งนักศึกษาต้องยื่นในวันสัมภาษณ์
การตรวจร่างกายมีรายละเอียด ดังนี้
      1.ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI ความดันโลหิต ชีพจร ตา หู จมูก ปาก ช่องคอ ฟัน เหงือก คอ/ไทรอยด์ ปอด/ทรวงอก/หัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง
      2. ตรวจสายตา ได้แก่ สายตาสั้น , ยาว,เอียง, ตาบอดสี
      3. การตรวจปัสสาวะ  : ตรวจการตั้งครรภ์  และตรวจหาสารเสพติด 
      4. การตรวจเลือด  (HIV  ไวรัสตับอักเสบ)
      5. ภาพถ่ายทางรังสีของปอด ( Chest X-ray)

 อาชีพที่สามาถประกอบได้

1. พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐ หรือ เอกชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
2. พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือ โรงเรียน
3. ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

 

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครได้โดยตรงที่คณะ กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันเปิดอบรม
  3. บุคลิกดี รูปร่างสมส่วน ความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
  4. สุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการปฏิบัติงาน
  5. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  6. ความประพฤติเรียบร้อย

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สามารถประกอบธุรกิจอิสระ/เป็นเจ้าของธุรกิจโดยใช้ฐานความรู้วิชาชีพการพยาบาล เช่น สถานรับดูแลเด็กปฐมวัย สถานรับดูแลผู้สูงอายุ และสถานประกอบการผดุงครรภ์

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ด้านการเรียนการสอน คณะฯมีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้และสะดวกสำหรับนักศึกษาการค้นคว้าด้วยตนเอง (self-study) ห้องสมุดพร้อมคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะและชนิดพกพาเพื่อให้นักศึกษาขอใช้ในพื้นที่ห้องสมุด บริการ ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ สำนักงานทะเบียนเคลื่อนที่ (kiosk) โทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเผยแพร่ข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัย ฯลฯ และบริการ wi-fi

ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในบริเวณที่ตั้งคณะ มีหอพักนักศึกษา (แยกเพศ ชาย-หญิง) พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ห้องพยาบาล ศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) อาคารจอดรถ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลชั้นนำ ศูนย์สรรพสินค้า จุดบริการรถโดยสารสาธารณะ และบริการ wi-fi