ผู้สนใจเข้าศึกษา

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครได้ใน ระบบ Admission โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง และความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
 3. มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
 4. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

          6.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง

          6.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย

          6.3 โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรงโรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ

          6.4 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

          6.5 ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

          6.6 หูหนวกหรือ หูตึง

          6.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครได้โดยตรงที่คณะ กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันเปิดอบรม
 3. บุคลิกดี รูปร่างสมส่วน ความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
 4. สุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการปฏิบัติงาน
 5. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 6. ความประพฤติเรียบร้อย

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สามารถประกอบธุรกิจอิสระ/เป็นเจ้าของธุรกิจโดยใช้ฐานความรู้วิชาชีพการพยาบาล เช่น สถานรับดูแลเด็กปฐมวัย สถานรับดูแลผู้สูงอายุ และสถานประกอบการผดุงครรภ์

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ด้านการเรียนการสอน คณะฯมีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้และสะดวกสำหรับนักศึกษาการค้นคว้าด้วยตนเอง (self-study) ห้องสมุดพร้อมคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะและชนิดพกพาเพื่อให้นักศึกษาขอใช้ในพื้นที่ห้องสมุด บริการ ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ สำนักงานทะเบียนเคลื่อนที่ (kiosk) โทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเผยแพร่ข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัย ฯลฯ และบริการ wi-fi

ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในบริเวณที่ตั้งคณะ มีหอพักนักศึกษา (แยกเพศ ชาย-หญิง) พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ห้องพยาบาล ศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) อาคารจอดรถ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลชั้นนำ ศูนย์สรรพสินค้า จุดบริการรถโดยสารสาธารณะ และบริการ wi-fi