การเรียนการสอน

มคอ.

 
มคอ. 2 มคอ.2
มคอ. 3 มคอ3-กระบวนการพยาบาล
   มคอ.3-การพยาบาลชุมชน
   มคอ.3 สร้างเสริมสุขภาพ
   มคอ.3 วิจัยทางการพยาบาล
   มคอ.3 ระบบสุขภาพ
   มคอ.3 ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
   มคอ.3 การรักษาโรคเบื้องต้น PMC
   มคอ.3 การพยาบาลพื้นฐาน 1
   มคอ. 3 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
   มคอ. 3 การประเมินภาวะสุขภาพ
   มคอ 3 ศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก
   มคอ 3 วิชาประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล
   มคอ 3 มารดาทารก2
   มคอ 3 จิตเวช 2
   มคอ 3 จิตเวช 1
  มคอ 3 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
  มคอ 3 การพยาบาลผู้สูงอายุ                   
มคอ. 4 มอค 4 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
  มคอ.4 ปฏิบัติพื้นฐาน 59 Sec A
  มคอ.4 ปฏิบัติพื้นฐาน 59 Sec B
  มคอ.4 ปฏิบัติผู้ใหญ่และสูงอายุ1-2559[ตอน1]
  มคอ.4 ปฏิบัติผู้ใหญ่และสูงอายุ1-2559[ตอน2]
  มคอ.4 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  มคอ.4 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
   มคอ.4 ปฏิบัติการบริหารจัดการทางคลินิก A4
   มคอ.4 ปฏิบัติการบริหารจัดการทางคลินิก B4
  ปฏิบัติพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ตอน A
   ปฏิบัติพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ตอน B

ตารางเรียนตารางสอน

 
ตารางเรียน ตารางเรียน
ตารางสอน ตารางสอน 1-2559
  ตารางสอน 2-2559

ตารางสอบ

ตารางสอบ ตารางสอบ

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินวิชาการ 2559-1

ปฏิทินวิชาการ 2559-2